Etiska regler

Den filosofiska inriktningen i förmedlingen av träningen främjar bland annat empati, respekt och gemenskap mellan könen och nationaliteter. Detta är en filosofi som måste respekteras av medlemmarna som på bästa sätt skall motsvara denna filosofi genom sitt förhållningssätt gentemot andra och sin omgivning.

  • Som medlem i föreningen skall man lyda landets lagar och föreningens regler. Instruktör och träningskamrater skall bemötas med respekt.

  • Den som tränar Shaolin Wushu skall vara en lugn och stabil person, samt sträva efter att bli en stark och frisk människa.

  • Som medlem i föreningen skall man ej använda det man lärt sig i angreppssyfte, och ej heller förtrycka andra. Man skall istället vara tolerant, flexibel och odiskriminerande gentemot sina medmänniskor.

  • Den som tränar Shaolin Wushu skall ha tålamod med sin träning, och sträva efter att utveckla sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Som medlem i föreningen skall man uppvisa en trevlig och odiskriminerande attityd gentemot de som tränar annat.

  • Som medlem i föreningen skall man vara ödmjuk och sanningsenlig, och uppföra sig med lugn och behärskning. Man skall ta hänsyn till och bry sig om sina medmänniskor.

Överträdelse av de ovanstående reglerna kan medföra uteslutning ur föreningen.
Begreppet Shaolin Wushu innefattar Gong FuSan DaTai Ji och Qi Gong.